095 2500 106 hoccunamore@gmail.com
095 2500 106 hoccunamore@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
Ime*
Prezime*
Birth Date*
Email*
Telefon/mobitel:*
Država*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
Ime*
Prezime*
Birth Date*
Email*
Telefon/mobitel:*
Država*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
095 2500 106 hoccunamore@gmail.com
095 2500 106 hoccunamore@gmail.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
Ime*
Prezime*
Birth Date*
Email*
Telefon/mobitel:*
Država*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Crikvenica 2024 (Zabrana ulaska turističkim autobusima)

0
Cijena
Cijena
Putovanje trenutno nije dostupno.

Nastavi na rezervaciju

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

6998

Vremenska prognoza za Crikvenicu

Vremenska prognoza za Selce

Vremenska prognoza za Otok Krk

Vremenska prognoza za Lovran

Vremenska prognoza za Senj

Vremenska prognoza za Bašku

Vremenska prognoza za Novi Vinodolski

Vremenska prognoza za Opatiju

1 dan
Zagreb
Crikvenica
Maksimalno ljudi: 60
Informacije o putovanju

Obavijest o zabrani ulaska turističkim autobusima

ODLUKA
o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa
na području Grada Crikvenice

OBRAZLOŽENJE:

Na području Grada Crikvenice je tijekom ljetne turističke sezone, naročito subotom i nedjeljom uočen dolazak većeg broja turističkih autobusa s više tisuća turista. Ocijenjeno je da je potrebno dolazak autobusa i jednodnevnih turista svesti na prihvatljivu mjeru imajući u vidu održiv kapacitet cesta, javnih površina, naročito plaža. Stoga je u suradnji s turističkom zajednicom i tijelima koje se bave turističkom djelatnošću izrađen prijedlog odluke kojom se namjerava prometno urediti dolazak navedenih turista.

U provedbi ove Odluke sudjelovat će djelatnici EKO MURVICA d.o.o., prometni redari i djelatnici MUP-a ( prometna policija ).

Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave ima mogućnost i nadležnost regulirati predmetnu problematiku imajući u vidu odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Savjetovanje o PRIJEDLOGU ODLUKE o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice ostaje otvoreno od 27. travnja do 07. svibnja 2018. godine.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.

Grad Crikvenica, na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 142/12, 19/13, 137/15.), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 65/15, 107/17) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 34/09,- ispr. i 07/13.) i („Službene novine Grada Crikvenice“ broj 42/18 ), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, broj: __________________ Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana _____________ godine donosi

ODLUKU
o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa
na području Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

– zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima na području grada Crikvenice (naselja Selce, Crikvenica, Dramalj i Jadranovo);

-uvjeti koje mora ispunjavati prijevoznik ukoliko želi ulaziti, zaustaviti ili parkirati turistički autobus u zoni posebnog prometnog režima;

-prekršajne odredbe za slučaj postupanja suprotno odredbama Odluke.

                                                                                       Članak 2.

Turistički autobus je svako vozilo namijenjeno isključivo za prijevoz putnika i to autobus ili osobno vozilo (8+1 ) koji obavlja poseban linijski prijevoz putnika i povremeni prijevoz putnika sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Zona posebnog prometnog režima na području grada Crikvenice utvrđuje se prometnim elaboratima uz dobivene zakonom propisane suglasnosti.

Ova Odluka ne odnosi se na turističke autobuse koji dovoze ili odvoze goste koji imaju osiguran smještaj u smještajnim objektima u zoni posebnog prometnog režima.

                                                                                             Članak 3.

U zoni posebnog prometnog režima parkiranje i zaustavljanje turističkih autobusa iz članka 1. ove Odluke moguće je samo ako su turistička agencija ili vlasnik vozila ishodili posebnu dozvolu.

U zoni posebnog prometnog režima parkiranje i zaustavljanje turističkih autobusa, vremenski je ograničeno i ono ne može biti duže od 5 (pet) minuta.

Prometovanje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima uredit će se prometnim znakovima na ulazu u zonu.

                                                                                                  Članak 4.

Posebni uvjeti prometovanja turističkih autobusa određuju se u vremenskom razdoblju od 15.06. do 15.09. tekuće godine.

Određuje se naknada za dobivanje posebne dozvole za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima u iznosu od 40.000,00 kuna (bez PDV ) po jednom vozilu.

Dozvola za zaustavljanje i parkiranje izdaje se na ime prijevoznika koji istu može koristiti za jedno vozilo po danu bez obzira na registracijsku oznaku vozila.

Dozvola za zaustavljanje i parkiranje može se ishoditi samo za cijelo razdoblje posebnih uvjeta prometovanja.

Za izdavanje dozvola i vođenje evidencije zadužuje se EKO Murvica d.o.o. Crikvenica.

Oblik i sadržaj dozvole, način plaćanja naknade, način isticanja dozvole, kao i ostale uvjete utvrdit će EKO Murvica d.o.o. Crikvenica.

U slučaju oslobađanja od plaćanja naknade pojedinog prijevoznika, sukladno članku 6. Odluke, EKO Murvica d.o.o. evidentirat će sve slučajeve pri čemu će se koristiti podacima dobivenim od Turističke zajednice Grada Crikvenice i Grada Crikvenice.

EKO Murvica d.o.o. u obvezi je zasebno evidentirati prihod ostvaren po osnovi izdanih dozvola te izvijestiti gradonačelnika Grada Crikvenice o provedenim radnjama u primjeni ove Odluke po isteku roka iz stavka1. ovog članka.

EKO Murvica d.o.o. i Grad Crikvenica posebnim ugovorom definirati će namjenu trošenja prihodovanih sredstava, a u svrhu unapređenja kvalitete javnih površina Grada Crikvenice.

                                                                                      Članak 5.

Nadzor nad zaustavljanjem i parkiranjem turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima obavljaju policijski službenici i prometni/komunalni redari Grada Crikvenice.

Nadzor nad parkiranjem turističkih autobusa na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavljaju i djelatnici „Eko Murvica“ d.o.o.

Članak 6.

Plaćanja naknade iz članka 4. ove Odluke oslobodit će se prijevoznici koji predoče dokument/e kojim će dokazati da prevoze putnike koji su smješteni u nekom od objekata za smještaj turista na području Grada Crikvenice. Iznimno, za posebne namjene poput sudjelovanja u kulturnim, sportskim i školskim manifestacijama Grad Crikvenica može izdati posebnu suglasnost za oslobađanje od plaćanja naknade iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za svaki prekršaj pravna osoba:

 • ako se parkira u zoni posebnog prometnog režima bez posebne dozvole mjerodavnog tijela;

 • ako se zaustavlja u zoni posebnog prometnog režima suprotno odredbama ove Odluke;

 • ako ne postupi po nalogu policijskog službenika ili prometnog / komunalnog redara;

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.

Članak 8.

Iznimno, u opravdanim slučajevima, policijski službenici ili prometni / komunalni redari ovlašteni su usmeno izreći zabranu zaustavljanja i parkiranja svim pravnim i fizičkim osobama koje ne plate naknadu, ne podmiruju uredno svoje obveze s osnova naknade za zaustavljanje i parkiranje ili na bilo koji drugi način krše odredbe ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Crikvenice“.

Članak 10.

Datumom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaustavljanju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 23/2009.)

KLASA: 340-01/18-01/04

URBROJ: 2107/01-06/03-18-

Crikvenica,

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik gradskog vijeća

Veselko Mutavgjić, mag.ing.mech.

Polasci iz Zagreba

 • Novi Jelkovec (bazeni) > 5:20
 • Brestovečka (Sesvete) > 5:25
 • Dubec (ugibalište 269 Borongaj – S. Kraljevec smjer prema Branimirovoj) >5:30
 • Cijela Branimirova (Ravnice, Maksimir)
 • Dubrava – Kaufland > 5:40
 • Borongaj > 5:45
 • Veterinarski fakultet
 •  Lisinski – centar Zagreba > 5:50
 •  Selska cesta  >>> smjer Črnomerec >(Ozaljska 109, Baštijanova 109, Zagorska 109) > 5:55
 •  Črnomerec 109 > 6:05
 •  Zagrebačka cesta >>> smjer Prećko >(Sokolska 134, Tomislavova 134, Medarska 134, bivši Mercator), > 6:10
 •  Hotel Antunović – Prečko. > 6:20

Na ukrcajima ste obavezni biti 10 min. ranije

Svi su ukrcaji/iskrcaji su na autobusnim stajalištima/ugibalištima.

Polazak iz Crikvenice

Cijena uključuje

 • Prijevoz visoko turističkim autobusima
 • Turistički pratitelj/voditelj
 • Organizacija putovanja
 • Besplatan prijevoz prtljage, ležaljki, motokultivatora i sklopivih bicikla

Cijena ne uključuje

 • Hrana
 • Potrebe osobne potrošnje
Karta lokacije
Fotografije i video

Nastavi na rezervaciju